Uchwała XIII/89/07

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2021

UCHWAŁA NR Xlll/89/2007
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
2 dnia 6 Listopada 2007 rokuw sprawie utworzenia Instytucji kultury pod nazw? Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie oraz
nadania jej Statutu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1594, z 2002r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128. Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 174, poz. 1218) oraz art. 8 ust. 2 pkt2 i art. 11 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001r. Nr 1440, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2004r. Nr 238, poz.2390, z 2006r. Nr 220, poz. 1600) w związku z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 pa października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001r. Nr 13, poz. 123, z 2002r. Nr 41,poz. 364, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96, Nr261, poz. 2559, z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132 poz. 111, z 2006r. Nr 227, poz. 1658) uchwala się co następuje:


§1

 

 • Tworzy się z dniem 1 stycznia 2008r. miejska biblioteką publiczną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazw? „ Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie” zwaną dalej „Bibliotek?”.
 • Siedzib? Biblioteki jest miasto Lipno.
 • Nadaje się Bibliotece Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§2

 

 • Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Miast Lipna
 • Biblioteka posiada osobowość prawną od daty wpisu.

§3

 

 • Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie i ochrona materiałów bibliotecznych. Szczegółowe zadanie i cele Biblioteki określa jej statut.


§4

 

 • Podstawowe źródło finansowania Biblioteki stanowi dotacja budżetu gminy Lipno przeznaczona na pokrycie kosztów działalności. Ponadto Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z darowizn, spadków oraz opłat, o których mowa w art. 14 ust 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.) oraz innych źródeł.
 • Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2002r. Nr76, poz 694 z p?? 1/4 n. zm.).
 • Podstawę gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej jest plan działalności i plan finansowy sporządzone z zachowaniem wysokości rocznej dotacji udzielonej w budżetu gminy.

§5

 • Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna

§6

 • Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie
Data utworzenia:2021-03-28
Data publikacji:2021-03-28
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:672