Plan Pracy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 maja 2021

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2021

Założenia i  cele  ogólne  MBP  w  Lipnie  na  2021 rok  uwzględniają  kalendarz  wydarzeń  i rocznic kulturalnych przypadających na planowany rok. Imprezy organizowane w Bibliotece uzależnione będą od sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprez lub wydarzeń kulturalnych.

 

 

ZAŁOŻENIA OGÓŁNE - CELE

 

 1. Upowszechnianie czytelnictwa w środowisku lokalnym.
 2. Rozszerzanie oferty kulturalnej i wzrost jakości usług informacyjnych i edukacyjnych w mieście i powiecie.
 3. Aktualizacja zbiorów bibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb czytelników.
 4. Organizacja spotkań i sprawowanie opieki nad Lipnowską Grupą Literacką.
 5. Dokonywanie selekcji zniszczonego i zaczytanego księgozbioru .
 6. Systematyczne wycofywanie książek zniszczonych, zdezaktualizowanych i nieczytanych.
 7. Utrzymanie na właściwym poziomie warunków lokalowych bibliotek i ich bazy materialnej.
 8. Kontynuowanie współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, poprzez udostępnianie zasobów bibliotek oraz włączanie się do wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnych.
 9. Kontynuowanie współpracy z placówkami oświatowymi wszystkich szczebli, znajdującymi się na terenie miasta Lipna i powiatu lipnowskiego w zakresie przysposobienia czytelniczego, tematycznych lekcji bibliotecznych oraz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
 10. Dbanie o przestrzeń biblioteczną przyjazną dzieciom  i młodzieży (kąciki z książkami edukacyjnymi dla najmłodszych).
 11. Dbanie o potrzeby  czytelnicze  osób chorych i niepełnosprawnych .
 12. Realizowanie usługi bibliotecznej „Książka na telefon”.
 13. Doskonalenie i rozwijanie usług informacyjno-bibliograficznych.
 14. Kontynuowanie budowy katalogu on-line.
 15. Włączanie się do ogólnopolskich akcji czytelniczych „Cała Polska czyta dzieciom” , „Tydzień Bibliotek” oraz „Narodowe Czytanie”.
 16. Dostosowanie oferty i usług do zmieniających się potrzeb użytkowników.
 17. Kontynuacja projektu „Mała książka – wielki człowiek” .
 18. Kontynuacja akcji zapoczątkowanej w listopadzie 2020 „Podziel się książką” .
 19. Popularyzacja rocznic   literackich,   ważnych   wydarzeń   kulturalnych,   regionalnych        i środowiskowych poprzez organizowanie konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi, lekcji bibliotecznych i

 

 1. Systematyczne dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników
 2. Zapewnienie należytej ochrony i konserwacji zbiorom
 3. Współdziałanie z bibliotekami z terenu powiatu
 4. Zapewnienie czytelniom systematycznego dostępu do prasy ogólnokrajowej i regionalnej.

 

 1. SIEĆ BIBLIOTECZNA

 

Stan  placówek  bibliotecznych  na terenie miasta Lipna na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

 1. MBP – Biblioteka Główna, 87- 600 Lipno, ul. Piłsudskiego 22, z następującymi działami:
  • wypożyczalnia dla dorosłych,
  • oddział dla dzieci,

 

 1. Filia Biblioteczna z siedzibą Szpital, 87- 600 Lipno, ul. Nieszawska 6

MBP w Lipnie w 2021 r. pracować będzie w oparciu o dotację podmiotową przyznawaną przez  Radę Miejską w Lipnie, aplikować będzie  również  o środki zewnętrzne  - fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup zbiorów bibliotecznych i zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną oraz pozyskiwać sponsorów na prowadzenie zajęć w czasie  zajęć wakacyjnych.

 

 

 

 

 1. SYTUACJA LOKALOWA I WYPOSAŻENIE W SPRZĘT BIBLIOTECZNY

 

 1. Modernizacja przestrzeni bibliotecznej – poprawienie estetyki pomieszczeń bibliotecznych (malowanie w czytelni).
 2. Naprawa komputerów dla czytelników.
 3. Zakup nowych regałów ekspozycyjnych na hol.

       III. ZBIORY BIBLIOTECZNE

 

 1. w zakresie gromadzenia księgozbioru:

1)  Zakup nowości wydawniczych. Zakupem książek i ich opracowaniem zajmować będą się pracownicy poszczególnych działów bibliotecznych. Książki kupowane będą zgodnie z procedurą zakupu nowości wydawniczych, w ramach posiadanych środków finansowych. Poza zakupem ze środków budżetowych przewiduje się wpływy z darów od czytelników i instytucji. Aplikować będziemy do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup nowości wydawniczych  i zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną .

 1. w zakresie opracowania księgozbioru:
 • Opracowywanie zakupionych nowości wydawniczych w programie bibliotecznym MAK+,
 • Prowadzenie na bieżąco katalogów
 1. w zakresie przechowywania księgozbioru:
 • Systematyczna konserwacja książek.
 • Systematyczne wycofywanie książek zniszczonych, zdezaktualizowanych oraz zaczytanych.
 1. w zakresie udostępniania księgozbioru:
 • Udostępnianie zbiorów na zewnętrz i na miejscu.
 • Umożliwianie korzystania z krajowych i zagranicznych zasobów informacyjnych dostępnych przez
 • Systematyczne upominanie czytelników o zwrot wypożyczonych zbiorów przez SMS-y i e-maile.
 • Udostępnianie dokumentów regionalnych oraz innych materiałów dotyczących Lipna i powiatu

5) Informowanie o zakupie nowości wydawniczych na łamach lokalnej prasy,           na stronie internetowej biblioteki, UM w Lipnie oraz na lekcjach bibliotecznych.

 1. INFORMATYZACJA PROCESÓW BIBLIOTECZNYCH

 

 • Kontynuowanie tworzenia   katalogu   komputerowego     księgozbioru w ramach program bibliotecznego MAK+.
 • Szkolenie bibliotekarzy w zakresie obsługi MAK+.

 

 1. AKTYWIZACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO

 

 • Rozwój czytelnictwa

 

1) W 2021 roku będziemy czynić starania o pozyskanie nowych czytelników wśród dzieci i młodzieży. W tym celu kontynuować będziemy nawiązaną w latach poprzednich  współpracę z szkołami z terenu miasta i powiatu lipnowskiego.  „Książka na telefon”, skierowana jest do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i mieszkających daleko od biblioteki głównej. Dzięki tej akcji będą mogli również korzystać osoby pozostające w czasowej izolacji spowodowanej pandemią w Polsce.

 

 • Działalność informacyjno - bibliograficzna

 

 • Udzielanie informacji      bibliograficznych,       bibliotecznych,      faktograficznych, regionalnych, w oparciu o materiały własne .
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi „Zapytaj bibliotekarza”.
 • Udzielanie informacji i pomoc czytelnikom w korzystaniu z katalogów bibliotecznych, elektronicznych baz danych oraz z
 • Bezpłatne korzystanie z Internetu w celach edukacyjno-informacyjnych.
 • Wyszukiwanie informacji o nowościach wydawniczych o tematyce regionalnej i pod kątem przydatności do księgozbioru podręcznego.
 • Opracowywanie bibliografii
 • Udostępniania czasopism i dzienników na miejscu oraz na zewnątrz.
 • Organizowanie lekcji bibliotecznych oraz warsztatów informacyjnych.
 • Oprowadzanie po  bibliotece  wycieczek  dzieci  i  młodzieży  oraz  osób  dorosłych  z terenu  Lipna i powiatu
 • Nieodpłatne dostarczanie książek do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym, starszym mieszkającym w dużej odległości od biblioteki głównej, bądź pozostających w izolacji czasowej w ramach usługi bibliotecznej „Książka na telefon”.
 • Wypożyczanie projektora i ekranu projekcyjnego do prezentacji multimedialnych oraz sztalug firmom i

 

 

Działalność upowszechnieniowa

 

 1. Praca z czytelnikiem dziecięcym

 

 Oddział dla dzieci przyjmuje sobie za cel: promocję czytelnictwa,  zainteresowanie książką i biblioteką  dzieci i młodzieży z Lipna i powiatu lipnowskiego. Założeniem jest stworzenie odbiorcom dziecięcym i młodzieżowym ciekawej i twórczej alternatywy spędzania wolnego czasu, wyrobienie nawyków  czytelniczych, rozbudzenie motywacji do pogłębiania wiedzy, pobudzenie aktywności twórczej.

 

 1. a) Metody i formy pracy z czytelnikiem dziecięcym: konkursy wiedzy, turnieje czytelnicze, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne., imprezy integracyjne, Ponadto wakacje w bibliotece, głośne czytanie na żywo oraz on-line i zajęcia o charakterze gier i zabaw literackich, warsztaty plastycznych, literackie. Kontynuacja Ogólnopolskich Akcji  Czytelniczych  „Cała  Polska  Czyta  Dzieciom”,  Akcja  Uwalniania  Książek,  „Podziel się książką” , „Narodowe Czytanie”. Wychodzenie z ofertą czytelniczą do przedszkoli; Akcja - Lipnowscy bibliotekarze czytają w Przyjmowanie wycieczek szkolnych w ramach Dni Otwartych w Bibliotece oraz Tygodnia Bibliotek z Lipna i powiatu lipnowskiego.

 

 

 1. Praca z czytelnikiem dorosłym

Działania edukacyjne i kulturalne stanowią ważną rolę w pracy Biblioteki z czytelnikiem dorosłym. Podnoszą jakość świadczonych usług i atrakcyjność placówek.

 

 

 1. a) Metody i formy pracy z czytelnikiem dorosłym: organizacja spotkań autorskich, odczytów, prelekcji i wystaw. Współpraca z Lipnowska Grupą Literacką. Współpraca z Klubem   Seniora,   Polskim   Związkiem   Emerytów   Rencistów i Inwalidów w Lipnie, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Lipnie oraz Domem Środowiskowym’ Koniczynka”. Placówki biblioteczne na terenie  Lipna oferują bogaty księgozbiór,  gry planszowe   i edukacyjne, codzienną prasę a także dostęp do komputera i Internetu oraz “Kąciki Małego Czytelnika” z bogatym zbiorem książek zabawek. W ramach integracji  osób   niepełnosprawnych   planujemy   zajęcia   edukacyjno-kulturalne i biblioterapeutyczne mające na celu przeciwdziałanie izolacji osób z różnorodną niepełnosprawnością.

 

 1. KREOWANIE NOWOCZESNEJ WIZJI BIBLIOTEKI  I  BIBLIOTEKARZA  W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

 1. Podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach.
 2. Aktywna i efektywna promocja biblioteki w lokalnych mediach.

3.Włączenie się biblioteki w ważne wydarzenia z życia społeczności lokalnej.

 1. Współpraca z instytucjami kultury działającymi na terenie Lipna i powiatu lipnowskiego.
 2. Pomoc w wyszukiwaniu materiałów na konkursy, olimpiady, referaty, prezentacje.

 

  VII.  ZADANIA POWIATOWE

 

 1. Systematyczna współpraca z bibliotekami z terenu powiatu lipnowskiego.
 2. Udzielanie pomocy bibliotekom z terenu powiatu lipnowskiego w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów oraz innych aspektów działalności bibliotek publicznych, stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania.
 3. Inspirowanie działalności bibliotek na rzecz popularyzacji wiedzy o regionie.
 4. Upowszechniania czytelnictwa i promocja bibliotek w powiecie lipnowskim.
 5. Organizacja wspólnych imprez kulturalnych (wycieczki, lekcje biblioteczne, wystawy, konkursy , akcje czytelnicze, Dzień Bibliotekarza).

 

 

 

VIII.  REALIZOWANE PROJEKTY I PROGRAMY  I AKCJE W 2021 ROKU

 

 1. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1-Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
 2. Program MAK+elektroniczny, zintegrowany system biblioteczny, stworzony i rozwijany przez Instytut Książki. Katalogowanie zbiorów bibliotecznych.
 3. Program Rozwoju Bibliotek.

 

 1. Kontynuacja akcji ” Podziel się książką”

 

 1. Projekt „Mała książka - wielki człowiek”

 

 

 1. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

 

 • Światowy Dzień Kota,
 • Międzynarodowy Dzień Poezji,
 • Światowy Dzień Książki Dziecięcej,
 • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
 • Dzień Dziecka,
 • Dzień Bibliotekarza,
 • Tydzień Bibliotek pt. : „Znajdziesz mnie w bibliotece”
 • Dzień Flagi,
 • Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania,
 • Ogólnopolskie Święto Uwalniana Książek,
 • Akcja „Lato w bibliotece”,
 • Dzień Czytelnika,
 • Narodowe Czytanie
 • Konkursy czytelniczy, wycieczki, spotkania autorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Cykl lekcji bibliotecznych – „Znajdziesz mnie w bibliotece”.
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia,
 • Piątkowe spotkania z poezją Lipnowskiej Grupy
 • Akcja - Mikołaj w

 

 

 

Imprezy organizowane w Bibliotece uzależnione będą od sytuacji epidemiologicznej w Polsce. O terminach prowadzonych działań mieszkańcy informowani będą po przez  prasę lokalną i regionalną, Telewizję Kablową oraz informacje umieszczane na stronie internetowej biblioteki, Urzędu  Miejskiego  w Lipnie, na portalu społecznościowym, portalu informacyjnym „Teraz Lipno”. W działalności upowszechnieniowej biblioteki  uwzględnione będą  rocznice  kulturalne,  historyczne  i  państwowe. Sejm ustanowił patronów 2021 r. : kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.

 

 Odpowiedzialność za realizację zadań

Za realizację powyższych zadań odpowiedzialny jest Dyrektor  MBP  w  Lipnie  oraz  podlegli pracownicy w wymiarze zawartym w zakresie zadań i odpowiedzialności stanowiskowych.

 

Ryzyko

Ryzyko występujące w związku z realizacją w/w zadań oceniamy, jako średnie w związku z sytuacją epidemiologiczną  w Polsce.

 

 

 Przeciwdziałanie ryzyku

Będziemy przeciwdziałać ryzyku przez usprawnienie zarządzania w sferze gospodarki finansowej, wyznaczania zadań, ich realizacji oraz oceny.

 

 

 

 

 

Lipno, dnia 14.01.2021 r.                                                                       Dyrektora MBP         

                                                                                                                          w Lipnie

                                                                                                                         Iwona Kowalska

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie
Data utworzenia:2021-05-02
Data publikacji:2021-05-02
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:201