RSS
A A A K

Kodeks etyki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2010 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 02.07.2010 r.

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie

Zasady ogólne
§ 1

Kodeks Etyki pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej,zwany dalej „Kodeksem Etyki”, wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegane pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.


§ 2


Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez pracowników podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków.


§ 3

 1. Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po jego wejściu w życie. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych.
 2. Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po zawarciu pierwszej umowy o pracę. Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych.

Zasady szczegółowe


§ 4


(Zasada praworządności)

 1. Pracownik działa zgodnie z zasadę praworządności, stosuje procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych jednostki.
 2. Pracownik zwraca uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów podmiotów posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 3. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych


§ 5


(Zasada niedyskryminowania)

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków i przy podejmowaniu decyzji pracownik zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania. Pojedyncze osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji są traktowane w porównywalny sposób.
 2. W przypadku różnic w traktowaniu pracownik zapewnia, aby to nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy.
 3. Pracownik powinien powstrzymać się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego traktowania pojedynczych osób ze względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne.

§ 6


(Zasada współmierności)

 1. W toku podejmowania decyzji pracownik zapewnia, że przyjęte działania są współmierne do obranego celu.
 2. Pracownik unika ograniczania praw obywateli lub nakładania na nich obciążeń jeżeli ograniczenia te lub obciążenia byłyby niewspółmierne do celu prowadzonych działań.
 3. W toku podejmowania decyzji pracownik zwraca uwagę na stosowne wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego.


§ 7


(Zakaz nadużywania uprawnień)

 1. Z posiadanych uprawnień pracownik może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone.
 2. Pracownik nie powinien korzystać z uprawnień dla osiągnięcia celów, dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione interesem publicznym.


§ 8


(Zasada bezstronności i niezależności)

 1. Pracownik działa bezstronnie i niezależnie i powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą nieść negatywny wpływ na sytuację pojedynczych osób, oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego postępowania.
 2. Na postępowanie pracowników nie może nieść wpływu na interes osobisty lub rodzinny ani też presja polityczna. Pracownik nie może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny miałby jakikolwiek interes finansowy.
 3. Zasady wyłączania się pracownika z postępowań, w których zachodzi konflikt interesów, określają odrębne przepisy wewnętrzne.


§ 9


(Zasada obiektywizmu)

 1. W toku podejmowania decyzji pracownik uwzględnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie, nie uwzględnia okoliczności niezwianych z daną sprawą.
 2. Pracownik wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje i ustalenia opiera na ustalonej prawdzie obiektywnej.


§ 10


(Zasada uczciwości)

 1. Pracownik działa bezstronnie, uczciwie i rozsądnie.
 2. Pracownik nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści jak również nawet drobnych prezentów.


§ 11


(Zasada uprzejmości)

 1. W swoich kontaktach z petentami, innymi instytucjami oraz współpracownikami pracownik zachowuje się właściwie i uprzejmie. Pracownik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.
 2. Jeżeli pracownik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje ją do pracownika właściwego.
 3. W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes pojedynczej osoby pracownik stara się skorygowane negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w jak najwłaściwszy sposób.


§ 12

(Zasada współodpowiedzialności)

 1. Pracownik nie boi się podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji.
 2. Relacje służbowe opierają się na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą.
 3. Pracownik godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności Miejskiej Biblioteki Publicznej.

§ 13


(Zasada jawności)

 1. Pracownik podejmuje swoje dziania w sposób jawny, jest gotowy uzasadniać swoje decyzje i dziania. Poufność obowiązuje w zakresie określonym w przepisach prawa.

§ 14


(Zasada akceptacji kontroli zarządczej)

 1. Pracownik rozumie cele kontroli zarządczej i akceptuje je.
 2. Pracownik bierze udział? we współtworzeniu kontroli zarządczej, przekazując swoim przełożonym uwagi i propozycje dotyczące jej funkcjonowania.
 3. Pracownik rozumie, że wszystkie podejmowane działania mają służące właściwej realizacji celów jednostki.


§ 15


(Odpowiedzialność)

 1. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu Etyki i kierowanie się jego zasadami.
 2. Pracownik ponosi odpowiedzialności porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki.


Opublikował: Ewa Charyton
Publikacja dnia: 09.11.2014
Podpisał: Ewa Charyton
Dokument z dnia: 09.11.2014
Dokument oglądany razy: 3 658