Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie

Bip Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego;
 • – brak dostępu do treści za pomocą skrótów klawiatury.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Kowalska.
 • E-mail: biblioteka.lipno@wp.pl
 • Telefon: 054 288 35 35

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Lipna
 • Adres: Plac Dekerta 8
  87-600 Lipno
 • E-mail: sekretariat@umlipno.pl
 • Telefon: 542884211

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie mieści się w budynku MCK. Budynek MCK jest piętrowy, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich w całym budynku.
 2. Wejście na parter (hol) budynku odbywa się po pokonaniu trzech stopni schodowych. Wejście na piętro odbywa się z jednej stronie budynku. Klatka schodowa posiada spoczniki. W budynku nie ma windy.
 3. Budynek MCK nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek instytucji nie posiada miejsc parkingowych przewidzianych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie jest uregulowane.
 6. Brak regulacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie
Data utworzenia:2021-03-29
Data publikacji:2021-03-29
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:929