Konkurs na scenariusz Jasełek 2016

Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszego, według organizatora, scenariusza teatralnego o formie i objętości wymaganej dla trwającego maksymalnie godzinę przedstawienia o charakterze jasełek, w którego fabułę wkomponowane będą wydarzenia z życia społeczności Miasta Lipna.

Regulamin konkursu

Konkurs na scenariusz Jasełek
Regulamin konkursu na scenariusz  Jasełek Lipnowskich 2016

 1. Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszego, według organizatora, scenariusza teatralnego o formie i objętości wymaganej dla trwającego maksymalnie godzinę przedstawienia o charakterze jasełek, w którego fabułę wkomponowane będą wydarzenia z życia społeczności Miasta Lipna.
 2. Organizatorem konkursu o charakterze otwartym jest Burmistrz Miasta Lipna.
 3. Tekst scenariusza powinien zostać sporządzony w języku polskim.
 4. Scenariusz należy nadesłać w jednym egzemplarzu w formie drukowanej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD w formacie *.doc lub *.pdf lub *.rtf.
 5. Do scenariusza (w wersji papierowej i elektronicznej) powinno być dołączone jego jednostronicowe streszczenie (ok. 2500 znaków) oraz wskazanie adresu autora oraz telefonu kontaktowego.
 6. Scenariusz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipnie w zamkniętej kopercie lub nadesłać na adres organizatora: Urząd Miejski w Lipnie, Plac Dekerta 8, 87-600
  Lipno z dopiskiem na kopercie „Scenariusz przedstawienia jasełkowego” w terminie do 18 grudnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Scenariusze dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie wezmą udziału w Konkursie.
 7. Urząd Miejski nie zwraca uczestnikom nadesłanych prac scenariuszowych.
 8. Burmistrz Miasta Lipna powoła Komisję Konkursową.
 9. Organizator ogłosi wyniki konkursu na stronie internetowej www.umlipno.pl. W terminie 14 dni od chwili ogłoszenia wyniku konkursu zostanie zawarta stosowna umowa o przekazanie praw do scenariusza.
 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 11. Nagrodą za najlepszy scenariusz będzie nagroda pieniężna w kwocie 300,00 zł netto. Nagroda zostanie wręczona laureatowi konkursu w dniu premiery przedstawienia przygotowanego według jego scenariusza.
 12. Autorzy biorący udział w konkursie zobowiązani są, w przypadku wyboru ich scenariusza, do:
  • przeniesienia na rzecz Organizatora pełni majątkowych praw autorskich i pokrewnych, w tym praw zależnych do scenariusza,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne opublikowanie scenariusza przez Organizatora oraz telewizyjną rejestrację przedstawienia zrealizowanego według scenariusza,
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Urzędem Miejskim.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz do odwołania Konkursu, bez podania przyczyn.
 14. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.